De Fakkel vzw

Vereniging waar armen het woord nemen


Jaarverslag 2020

“VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN”

INHOUDSTAFEL
Voorwoord: het jaar 2020 3

1. Missie van De Fakkel vzw 4

2. Onze visie op armoede 4

3. Doel van De Fakkel vzw 4

4. Erkenning door de Vlaamse Overheid 4

5. Samenwerking met De Dorpel vzw 5

6. Structuur van De Fakkel vzw 5

7. Werking van De Fakkel vzw 6

a. Individuele werking 6

b. Groepsactiviteiten van de vereniging 7

-De themawerking 7

-De infovergadering 8

-Het praatcafé 8

c. Extra activiteiten 9

-Kinderpraatjes en zo 9

-Deelname aan cultuur en uitstappen 10

-Communicatie 10

8. Actie 17 oktober-week tegen armoede 11

9. SPAAK 12

10. Het inleefhuis 13

11. Dialoog met de samenleving en het beleid 14

a. Het armoedeoverleg 14

b. Deelname aan overleggroepen en stuurgroepen 15

c. Stage 17

d. Wereldtals 17

12. Vormingen 17

a. Interne vormingen voor de doelgroep 17

b. Vormingen over armoede 17

c. Externe vormingen en studiedagen 18

13. Toekomstplannen 18Bijlage 1: Nieuwjaarsbrief maatschappelijke dienstverlening 19

Bijlage 2: Pamflet “Geen armoede is een politieke keuze” 20

Voorwoord: het jaar 2020


2020 was een speciaal, een moeilijk en hopelijk een uitzonderlijk jaar. De start was normaal in januari, maar half maart was er de eerste lockdown omwille van de corona pandemie. We moesten onze deuren sluiten en op zoek gaan naar andere manieren om onze bezoekers te ondersteunen. Dit gebeurde door 1 op 1 gesprekken, door telefonische contacten en individuele hulpverlening. Daar was veel nood aan maar het was ook niet gemakkelijk om problemen of vragen op te lossen. Diensten waren moeilijk te bereiken en alles gebeurde digitaal, wat niet altijd haalbaar was voor onze doelgroep.

We hebben voedselpakketten gaan halen bij De Toevlucht en het OCMW en aan huis geleverd, we hebben diensten gecontacteerd in verband met werkloosheidsuitkeringen, energiecontracten, huursubsidies, … We hebben verhuispapieren ingevuld, vakantiekampen aangevraagd, afspraken gemaakt bij de gemeente, ziekenfondsen en vakbonden. We hebben afbetalingsplannen aangevraagd, allerlei papieren en documenten uitgelegd en ingevuld, …

En vooral hebben we met de mensen gebabbeld om hen gerust te stellen en te luisteren naar hun vragen, noden en twijfels. Ondanks het feit dat we geprobeerd hebben om mensen te helpen, hadden we toch steeds het gevoel dat we voor hen te weinig konden doen.

Begin september mochten we eindelijk met een beperkt aantal deelnemers opnieuw fysiek vergaderen. Het deed deugd elkaar terug te zien en te horen. Ondertussen gingen ook veel externe vergaderingen en vormingen digitaal door.

In oktober organiseerden we een week tegen armoede met een actie op de Grote Markt van Herentals. Maar eind oktober werden de maatregelen terug strenger en mochten we maar samenkomen met 3 bezoekers waardoor de groepsvergaderingen opnieuw zijn stilgelegd.

2020 was geen gewoon jaar voor De Fakkel, maar hopelijk hebben we het leven van mensen in armoede in deze moeilijke tijden toch iets draaglijker gemaakt.

Denise.1. Missie van De Fakkel vzw
De missie van De Fakkel is “een wereld zonder armoede en uitsluiting”.

2. Onze visie op armoede
Een juiste visie op armoede is belangrijk. Armoede is een maatschappelijk probleem. De manier waarop we onze maatschappij uitgebouwd hebben, brengt armoede met zich mee. Armoede bannen vergt dan ook een fundamentele wijziging in onze maatschappij. Armoedebestrijding vraagt een integrale en structurele aanpak. Hiervoor zijn politieke keuzes en politieke wil nodig.

3. Doel van De Fakkel vzw
Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en in zijn waardigheid erkend wordt. Armoede is uitsluiting en is een onrecht. Wij bestrijden armoede door structureel te werken en door in dialoog te gaan met de samenleving en het beleid, samen met mensen in armoede uit Herentals en omgeving. Wij werken aan de maatschappelijke emancipatie en aan een positieve beeldvorming van mensen in armoede. Dit doen we met de 6 criteria als “vereniging waar armen het woord nemen”.

4. Erkenning door de Vlaamse overheid
De Fakkel vzw is door de Vlaamse overheid erkend als “vereniging waar armen het woord nemen”. Deze erkenning zorgt voor onze subsidies. Volgende 6 criteria zorgen voor deze erkenning:
-mensen in armoede verenigen
-mensen in armoede het woord geven
-werken aan de maatschappelijke emancipatie van mensen in armoede
-werken aan maatschappelijke structuren
-in dialoog gaan met de samenleving en het beleid
-mensen in armoede blijven zoeken
Wij zijn lid van het Netwerk tegen Armoede en zetelen in de Algemene Vergadering. Zij overkoepelen en ondersteunen 58 verenigingen in Vlaanderen. (www.netwerktegenarmoede.be)

5. Samenwerking met De Dorpel vzw
De Dorpel vzw is een erkende vrijwilligersorganisatie, een Welzijnsschakel en een inloopcentrum. We zitten samen in hetzelfde gebouw. De meeste van onze deelnemers zijn eerst bezoeker in De Dorpel voor ze doorstromen naar de structurele werking van De Fakkel. Op regelmatige basis komen De Dorpel, het CAW en De Fakkel samen om de samenwerking te versterken.

6. Structuur van De Fakkel vzw

alg. vergadering - raad van bestuur –- coördinator – vrijwilligers -bezoekers
denkploeg
wijk-werker

Leden Algemene Vergadering
: Paul Van de Vel, Ria Szekér, Janna Janssens, Bérénice Storms, Kevin Verborgt, Erna Franssens, Patrik Bulteel, Danny Mollen, Hedwig Pelicaen, Ellen Dries, Marc Talloen, Denise Verhaert
Datum Algemene Vergadering 2020: 30/5. Deze vergadering was digitaal en alleen voor de leden van de AV.

Leden Bestuur
: Ellen Dries (voorzitter), Janna Janssens (secretaris), Marc Talloen, Ria Szekér, Paul Van de Vel, Hedwig Pelicaen, Bérénice Storms
Data van Bestuur 2020: 16/1 – 12/2 – 3/9 – 8/10 – 1/12

Leden denkploeg
: Jeanine Dierckx, Ria Szekér, Myriam Willekens, Mieke Mariën, Hedwig Pelicaen, Marina Van Aerschot en de coördinator
De denkploeg is een gemengde groep, ze bestaat zowel uit mensen in armoede als mensen niet in armoede. We denken na over de inhoud van onze vormingen, het realiseren van onze 6 criteria, we evalueren onze werking, we werken aan onze kijk op armoede, …Datum denkploeg 2020: 2/7

Wijk-werker:
Myriam Willekens
Myriam helpt met administratieve taken zoals het invullen van het registratieformulier, verslagen maken, klasseren, afdrukken, …
.

Coördinator:
Denise Verhaert


Nieuwjaarsbrief maatschappelijke dienstverlening


Beste hulpverlener,

Bij het begin van het nieuwe jaar,

heb ik alvast mijn wensen klaar.

Ik wens een dienstverlening op maat,

waarbij de mens op de eerste plaats staat.

Een vriendelijk woord en een mooie lach,

zorgen voor een aangename dag.

Of ik nu woon in Herentals of Begijnendijk,

ik hoop op een dienstverlening overal gelijk.

Heb ik een vraag of vertel ik mijn verhaal,

dan is dat voor jou en niet voor een hele zaal.

Respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid,

mooie woorden, maar niet altijd realiteit.

Tof dat jullie voor mijn vraag willen vechten,

maar denken jullie ook aan mijn andere rechten?

Als het moet op afspraak of digitaal,

dan kom ik minder snel met mijn verhaal.

Het zal niet altijd gemakkelijk zijn,

maar denk aan mijn rugzak en kijk naar mijn pijn.

Ik wil vooruit, samen met jullie allemaal,

dus zorg voor een dienstverlening met een goed onthaal.

Worden al mijn wensen een feit,

dan is jullie dienstverlening van topkwaliteit!

Vanwege elke hulpvrager.

Herentals, 1 januari 2020.


Pamflet 17 oktober

(GEEN) ARMOEDE

IS

EEN POLITIEKE KEUZE

1 op 9 Vlamingen geeft aan dat ze moeilijk rondkomen met hun beschikbaar inkomen.

WAAROM ZIJN DE LAAGSTE LONEN EN UITKERINGEN ONVOLDOENDE OM MENSWAARDIG TE LEVEN?

Sociale huisvesting zorgt er voor dat mensen met een beperkt inkomen betaalbaar kunnen wonen.

WAAROM STAAN MENSEN IN HERENTALS GEMIDDELD BIJNA 4 JAAR OP DE WACHTLIJST VOOR EEN SOCIALE WONING?

Er zijn verschillende statuten in België met elk hun eigen voordelen die voor veel mensen ongekend zijn en dus niet aangevraagd worden.

WAAROM ZOVEEL VERSCHILLEN?

WAAROM GEEN AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN RECHTEN?

Het veranderen van je statuut zorgt dikwijls voor loonverlies: echtscheiding, overlijden, samenwonen met een uitkering, verlies van job, een kind dat apart gaat wonen of begint te werken, …

WAAROM KAN DIT NIET EERLIJKER EN MENSWAARDIGER?

Een job zorgt niet altijd voor een menswaardig loon: alleenstaanden, éénoudergezinnen die deeltijds werken of onregelmatig werken (interim).

WAAROM GEEN DUURZAME JOBS MET EEN EERLIJK LOON? WAAROM GEEN EERLIJKE FISCALITEIT EN MEER JOBS IN DE SOCIALE ECONOMIE?

1 op 8 kinderen in Herentals leeft in armoede.

WAAROM NIET MEER INVESTEREN IN ONDERWIJS, IN HET ZORGEN VOOR EEN MENSWAARDIG GEZINSINKOMEN, IN MEER ONDERSTEUNING?

BESLUIT: EEN MENSWAARDIG INKOMEN VOOR IEDEREEN ZORGT ERVOOR DAT DE HULPVERLENING NIET OVERBELAST IS EN MEER TIJD KAN GEVEN AAN GEZINNEN DIE HET ECHT NODIG HEBBEN!